• LITERATURA:

  Jedlička, Richard; Koťa, Jaroslav. Analýza a prevence sociálně patologických jevů. Praha : Karolinum, 1998.
  Kalina, Kamil. Drogy a drogové závislosti. 1 : mezioborový přístup. Praha : Úřad vlády České republiky, 2003. ISBN 80-86734-05-6. 
  Kalina, Kamil. Drogy a drogové závislosti. 2 : mezioborový přístup. Praha : Úřad vlády České republiky, 2003. ISBN 80-86734-05-6. 
  Nešpor, Karel. Návykové chování a závislost : současné poznatky a perspektivy léčby. Praha : Portál, 2000. ISBN 80-7178-432-X. 
  Nešpor, Karel. Prevence trestné činnosti související s návykovými látkami. Praha : Trivis, 1998. ISBN 80-902283-9-9.
  Nešpor, Karel. Problémy s návykovými látkami ve školním prostředí. Praha : Sportpropag, 1998. ISBN 80-7262-002-9.
  Nešpor, Karel; Csémy, L. Léčba a prevence závislostí : příručka pro praxi. 1. vyd. Praha : Psychiatrické centrum, 1996. ISBN 80-85121-52-2. 
  Rotgers, Frederick. Léčba drogových závislostí. Praha : Grada, 1999. ISBN 80-7169-836-9. 
  Vágnerová, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese : variabilita a patologie lidské psychiky. Praha : Portál, 1999. ISBN 80-7178-214-9.

  Self enrolment
 • Základem kurzu je objasnění a porozumění základním pojmům oboru. Na základě praktických zkušeností si studenti mohou ověřit možnosti a role výchovy a vzdělávání v prevenci rasismu a xenofobii. Cílem předmětu je také seznámit studenty s možným polem aplikace multikulturní výchovy v České republice. Představeny budou také stávající programy multikulturní výchovy připravené státními i neziskovými institucemi v ČR i v zahraničí. 

  LITERATURA:

  Gabal, Ivan. Etnické menšiny ve střední Evropě : konflikt nebo integrace. Praha : G plus G, 1999. ISBN 80-86103-23-4. 

  Urbánek, P. (red.). Interkulturní vzdělávání ve sjednocující se Evropě. 1998. 

  Petty, Geoffrey. Moderní vyučování : [praktická příručka]. 1. vyd. Praha : Portál, 1996. ISBN 80-7178-070-7. 

  Průcha, Jan. Multikulturní výchova : teorie-praxe-výzkum. Vyd. 1. Praha : ISV nakladatelství, 2001. ISBN 80-85866-72-2. 

  Bertrand, Y. Soudobé teorie vzdělávání. Praha : Portál, 1998. ISBN 80-7178-216-5. 

  Šišková, Tatjana. Výchova k toleranci a proti rasismu : sborník. 1. vyd. Praha : Portál, 1998. ISBN 80-7178-285-8. 

  Self enrolment
Skip Calendar

Calendar

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
Today Monday, 18 October 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31