• LITERATURA:

  BAKALÁŘ, E. Psychohry. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1989. 294 s. ISBN 80-204-0079-6.

  BENDL, Stanislav. Strašidlo nekázně. Praha : 1998. ISBN 80-7262-078-9. 

  HERZOG, R. Násilí není řešení. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2009. 120 s. ISBN 978-80-7238-850-9.

  KASÍKOVÁ, H. – VALIŠOVÁ, A. Pedagogické otázky současnosti. 1. vyd. Praha: ISV, 1994. 124 s. ISBN 80-85866-05-6.

  KOLÁŘ, Michal. Skrytý svět šikanování ve školách : příčiny, diagnostika a praktická pomoc. Vyd. 2. Praha : Portál, 2000. ISBN 80-7178-409-5. 

  KOMÁRKOVÁ, R. – SLAMĚNÍK, J. - VÝROST, J. Aplikovaná sociální psychologie III.1.vydání. Praha: Grada publishing, 2005. 224 s. ISBN 80-247-0180-4

  KOPŘIVA, Karel. Lidský vztah jako součást profese. 4. vydání. Praha: Portál, 2000. 147 s.ISBN 80-7178-429-X

  KOUKOLÍK, František; DRTILOVÁ, Jana. Vzpoura deprivantů : o špatných lidech, skupinové hlouposti  a uchvácené moci. Praha : Makropulos, 1996. ISBN 80-901776-8-9. 

  KRAUS, B. Sociální aspekty výchovy. Hradec Král.: Gaudeamus, 1999

  KRAUS, B., POLÁČKOVÁ,V. a kol. Člověk, prostředí, výchova. Brno: Paido, 2001

  KRAUS, B., Základy sociální pedagogiky. Vyd. 1. Praha : Portál, 2008. 215 s. ISBN 978-80-7367-383

  KRAUS, Blahoslav - HRONCOVÁ, Jolana. Sociální patologie. Vyd. 1. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. 325 s. ISBN 978-80-7041-896.

  NEŠPOR, Karel. Návykové chování a závislost : současné poznatky a perspektivy léčby. Praha : Portál, 2000. ISBN 80-7178-432-X. 

  PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. 3. vyd. Praha: Portál, 2002. 481 s. ISBN 80-7367-047.

  RÝDL, K. Alternativní pedagogické hnutí v současné společnosti. 1. vyd. Brno: Marek Zeman, 1994. 264 s. ISBN 80-900035-8-3.

  RÝDL, K. Kapitoly z obecné pedagogiky I – Společenské proměny ovlivňující pedagogiku. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita, 2004. 67 s. ISBN 80-7083-894-9.

  ŘÍČAN, Pavel. Agresivita a šikana mezi dětmi : Jak dát dětem ve škole pocit bezpečí. Praha : Portál, 1995. ISBN 80-7178-049-9. 

  ŠIŠKOVÁ, Tatjana. Výchova k toleranci a proti rasismu : sborník. 1. vyd. Praha : Portál, 1998. ISBN 80-7178-285-8. 

  ŠPATENKOVÁ, N. Krizová intervence pro praxi. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 195 s. ISBN 978-80-247-2624-3.

  VÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese : variabilita a patologie lidské psychiky. Praha : Portál, 1999. ISBN 80-7178-214-9. 

  VODÁČKOVÁ, D. Krizová intervence. 1.vyd. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-696-9.

  VYBÍRAL, Z. Psychologie komunikace. 2. vyd. Praha: Portál, 2009. 320 s. ISBN 978-80-7367-387-1.

  VYMĚTAL, Š. Krizová komunikace a komunikace rizika. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. 176 s. ISBN 978-80-247-2510-9.

  Self enrolment
 • LITERATURA:

  KOHOUT, K. Základy obecné pedagogiky. 2. vyd. Praha: Univerzita J. A. Komenského, 2007. 151 s. ISBN 978-80-86723-38-9.

  PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. 3. vyd. Praha: Portál, 2002. 481 s. ISBN 80-7367-047.

  RÝDL, K. Alternativní pedagogické hnutí v současné společnosti. 1. vyd. Brno: Marek Zeman, 1994. 264 s. ISBN 80-900035-8-3.

  SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. 1. vyd. Praha: ISV, 1999. 293 s. ISBN 80-85866-33-1.

  Self enrolment
Skip Calendar

Calendar

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
Today Monday, 30 January 30 31