Multikulturní výchova
(Multikulturní výchova)

Základem kurzu je objasnění a porozumění základním pojmům oboru. Na základě praktických zkušeností si studenti mohou ověřit možnosti a role výchovy a vzdělávání v prevenci rasismu a xenofobii. Cílem předmětu je také seznámit studenty s možným polem aplikace multikulturní výchovy v České republice. Představeny budou také stávající programy multikulturní výchovy připravené státními i neziskovými institucemi v ČR i v zahraničí. 

LITERATURA:

Gabal, Ivan. Etnické menšiny ve střední Evropě : konflikt nebo integrace. Praha : G plus G, 1999. ISBN 80-86103-23-4. 

Urbánek, P. (red.). Interkulturní vzdělávání ve sjednocující se Evropě. 1998. 

Petty, Geoffrey. Moderní vyučování : [praktická příručka]. 1. vyd. Praha : Portál, 1996. ISBN 80-7178-070-7. 

Průcha, Jan. Multikulturní výchova : teorie-praxe-výzkum. Vyd. 1. Praha : ISV nakladatelství, 2001. ISBN 80-85866-72-2. 

Bertrand, Y. Soudobé teorie vzdělávání. Praha : Portál, 1998. ISBN 80-7178-216-5. 

Šišková, Tatjana. Výchova k toleranci a proti rasismu : sborník. 1. vyd. Praha : Portál, 1998. ISBN 80-7178-285-8.