Adiktologie
(Adiktologie)

LITERATURA:

Jedlička, Richard; Koťa, Jaroslav. Analýza a prevence sociálně patologických jevů. Praha : Karolinum, 1998.
Kalina, Kamil. Drogy a drogové závislosti. 1 : mezioborový přístup. Praha : Úřad vlády České republiky, 2003. ISBN 80-86734-05-6. 
Kalina, Kamil. Drogy a drogové závislosti. 2 : mezioborový přístup. Praha : Úřad vlády České republiky, 2003. ISBN 80-86734-05-6. 
Nešpor, Karel. Návykové chování a závislost : současné poznatky a perspektivy léčby. Praha : Portál, 2000. ISBN 80-7178-432-X. 
Nešpor, Karel. Prevence trestné činnosti související s návykovými látkami. Praha : Trivis, 1998. ISBN 80-902283-9-9.
Nešpor, Karel. Problémy s návykovými látkami ve školním prostředí. Praha : Sportpropag, 1998. ISBN 80-7262-002-9.
Nešpor, Karel; Csémy, L. Léčba a prevence závislostí : příručka pro praxi. 1. vyd. Praha : Psychiatrické centrum, 1996. ISBN 80-85121-52-2. 
Rotgers, Frederick. Léčba drogových závislostí. Praha : Grada, 1999. ISBN 80-7169-836-9. 
Vágnerová, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese : variabilita a patologie lidské psychiky. Praha : Portál, 1999. ISBN 80-7178-214-9.